As of 18 August 2010, you must register to edit pages on Rodovid (except Rodovid Engine).

1.1.1.5.2.1.1.6. Rd. Anggakara

From Rodovid EN

Person:906474
Jump to: navigation, search
Lineage Sumedang Larang
Sex Male
Full name (at birth) 1.1.1.5.2.1.1.6. Rd. Anggakara
Parents

1.1.1.5.2.1.1. Pangeran Rangga Gempol IV / Raden Tumenggung Kusumahdinata VI / Pangeran Karuhun) [Sumedang Larang] b. calculated 1664

Events

child birth: 1.1.1.5.2.1.1.6.5 NM Mintrawoelan [Sumedang Larang]

child birth: 1.1.1.5.2.1.1.6.6 NM Ijam [Sumedang Larang]

child birth: 1.1.1.5.2.1.1.6.4 Rd. Mintrakoesoemah [Sumedang Larang]

child birth: 1.1.1.5.2.1.1.6.3 Rd. Ngb. Parana KG [Sumedang Larang]

child birth: 1.1.1.5.2.1.1.6.2 Rd. Anggakoesoemah [Sumedang Larang]

child birth: 1.1.1.5.2.1.1.6.1 Rd. Kd. Boetakoesoemah [Sumedang Larang]


From grandparents to grandchildren

Grandparents
1.1.1.5.2.2. Rd. Soetanata I .
birth: 1.1.1.5.2.2 Rd. Soetanata ., I 1.1.1.5.2.2.1 Rd. Soetanata ., II 1.1.1.5.2.2.2 Rd. Poesparadja . 1.1.1.5.2.2.3 Rd. Natasoera ., I 1.1.1.5.2.2.4 Rd. Soetakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.5 Rd. Oemar . 1.1.1.5.2.2.6 Rd. Kertanata . 1.1.1.5.2.2.7 NM. Singadipatra . 1.1.1.5.2.2.8 NM. Wiradipatra . 1.1.1.5.2.2.9 NM. Kasmaran . 1.1.1.5.2.2.10 NM. Gendra . 1.1.1.5.2.2.11 NM. Noerta . 1.1.1.5.2.2.12 NM. Natapradja . 1.1.1.5.2.2.13 NM. Arsapora . 1.1.1.5.2.2.14 NM. Ambra . 1.1.1.5.2.2.15 NM. Soemawajang . 1.1.1.5.2.2.16 NM. Gandakoesoemah . 1.1.1.5.2.2.17 NM. Lengka Asmara .
1.1.1.5.2.3. Rd. Radjasoeta
birth: 1.1.1.5.2.3 Rd. Radjasoeta . 1.1.1.5.2.3.1 Rd. Soetaredja
1.1.1.5.2.5. Rd. Astradjaja
birth: 1.1.1.5.2.5 Rd. Astradjaja . 1.1.1.5.2.5.1 Rd. Astradjaja ., II . 1.1.1.5.2.5.2 Rd. Sekar . 1.1.1.5.2.5.3 Rd. Lumbar .
1.1.1.5.2.6. Rd. Astranata
birth: 1.1.1.5.2.6 Rd. Astranata . 1.1.1.5.2.6.1 Rd. Astranata ., II . 1.1.1.5.2.6.2 Mas Astraredja . 1.1.1.5.2.6.3 NM. Ratna . 1.1.1.5.2.6.4 NM. Panganten . 1.1.1.5.2.6.5 NM. Kasmeri .
1.1.1.5.2.21. Rd. Kartadjiwa
birth: 1.1.1.5.2.21 Rd. Kartadjiwa . 1.1.1.5.2.21.1 Mas Apaloedin . 1.1.1.5.2.21.2 Mas Soerajoedin . 1.1.1.5.2.21.3 Mas Ahsamoedin . 1.1.1.5.2.21.4 Mas Poespadjanggala . 1.1.1.5.2.21.5 Mas Raksadinata . 1.1.1.5.2.21.6 Mas Dipadjanggala . 1.1.1.5.2.21.7 NM. Andikoesoemah . 1.1.1.5.2.21.8 Mas Jahja .
1.1.1.5.2.1. Tumenggung Tanoemadja
birth: calculated 1644, Kalkulasi : (1627+17)
title: Bupati Sumedang Ke 5 Tahun (1706–1709)
Grandparents
Parents
1.1.1.5.2.1.9. NRA Rajanagara
birth: calculated 1661, (1644+17)
1.1.1.5.2.1.1. Pangeran Rangga Gempol IV / Raden Tumenggung Kusumahdinata VI / Pangeran Karuhun)
birth: calculated 1664, Kalkulasi : (1644+3+17)
title: Bupati ke 6 (1709-1744)
Parents
 
== 3 ==
1.1.1.5.2.1.1.1. Dalem Istri Rajaningrat
birth: calculated 1681, Kalkulasi : (1664+17)
title: Bupati ke 7 (1744-1759)
== 3 ==
Children
Children

Personal tools
In other languages